TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006
Zselickisfalud

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006 - Zselickisfalud

Zselickisfalud belterületi vízrendezés

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006

Kedvezményezett neve: ZSELICKISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Zselickisfalud belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006

Projekt helyszíne: Zselickisfalud Templom utca; Zselickisfalud 119. hrsz.

Megítélt összeg: 10 278 826 Ft

Támogatás aránya: 100 %

A projekt összköltsége: 10 278 826 Ft

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt célja a belterületen található családi házak, valamint közintézmények vízkárok elleni védelme. A településen, éves szinten többször előforduló nagyobb mennyiségű csapadék a lakott ingatlanokhoz vezető utat megrongálja. Az árkok feltöltődnek iszappal, így a lezúduló víz a belterületi ingatlanokra ömlik. A lakott ingatlanok megközelítését szolgáló bel és külterületi szakasz helyreállítása feltétlenül szükséges. Mivel a csapadékvíz elvezetés nem megfelelően megoldott, ezért esőzés esetén az ingatlanok elöntésével fenyeget csapadékos időjárás esetén.

A meglévő árok I/40/40 2:1 rézsűvel típusú mederburkolattal ellátott árokká kerül átépítésre. A lefolyási viszonyok javítása érdekében új nyomvonalon kerül kiépítésre. A kivitelezés során a meglévő földárokban első lépésként a feltöltődések és az elburjánzott növényzet eltávolítása, míg az új nyomvonalon az árok szelvény kialakítása történik mederkotrással. A mederkotrást úgy kell elvégezni, hogy a mederelemek alá építendő min. 10 cm vtg.-ban homokoskavics ágyazat és a mederelemek helyigényével túl kell szedni a mederszelvényt. A 0/32 méretű ágyazati réteg elkészítését és tömörítését követően a mederelemeket kell elhelyezni. Az út és a kapubejárók alatti csőátereszek O60 méretű talpas betoncsövekkel kerülnek kialakításra. A kapubejáróknál a csővégeket a csőnek megfelelő méretű tám elemmel, míg az út alatti csőáteresznél tömbös csővéggel kell lezárni. A csöveket a cső fölött min. 15 cm vtg.-ban 0/32 homokos-kavics ágyazattal kell körül venni, majd a munkaárkot a kitermelt helyi anyaggal kel visszatölteni. A tömörítést követően a kapubejárók teljes felületét 10 cm vastagságban NZ 32/50 zúzottkővel kell lefedni, majd simító hengerezni. Az ároképítési munkálatokat követően az árok teljes hosszában az útpadkát le kell nyesni és behengerezni.

A projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A projektben tervezett infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló tájékoztató akció több korosztályra fog integráltan kiterjedni. A tartalomban nagy hangsúlyt fektetünk a helyes víztakarékos kertgazdálkodásra, a lehulló csapadék egy részének összegyűjtésére, az utcakép ápolására, melybe beleértendő a csatornák megfelelő állapotának megőrzése. A szemlélet formálás során a megvédett terület lakossága, valamint a település más részeinek lakossága is bevonásra kerül.

A tervezett projekt megfelel a Felhívás 3.1.1 A) célrendszerének, azaz a pályázat keretében belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója valósul meg a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével.

Ezen belül megfelel a 3.1.1 A) b) pontnak, azaz elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások valósulnak meg. A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget teszünk, a projektről és a kapott támogatásról információt nyújtunk. Vállaljuk a fejlesztés megvalósulási helyszínén „C” típusú táblák kihelyezését, a település honlapján való megjelenítést valamint a beruházásról fotódokumentáció készítését.

Zselickisfalud belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00006


Közérdekű

Rendelettár

Jegyzőkönyvek

Közérdekű adatok

A megjelenő oldalon a Közérdekű menűben válassza ki Zselickisfalud települést és az Önt érdeklő oldal!

Elektronikus ügyintézés

Adatkezelési tájékoztatók

Rendelettár

A települések rendeletei (módosított rendelet esetében időállapotok szerint) megtalálhatóak a www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek címen.
(A linkre kattintva, a megye és településnév kiválasztása után megjelenő felsorolásból a kívánt rendelet szövege kiválasztható.)

Térkép

Zselickisfalud IKSZT térkép